Email Επικοινωνίας ==> neraida1974@gmail.com
Επισκεφθείτε την σελίδα ==> http://visitneraida.gr/

Τρίτη, 26 Ιουνίου 2012

65 Θέσεις Εργασίας στον Δήμο Σερβίων Βελβεντού  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ: ΚΟΧ: 5.303/1/2012 σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας- Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης»
Το ΙΝΕ / Γ.Σ.Ε.Ε ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πεντακοσίων τεσσάρων (504) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, που εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, διάρκειας έως πέντε (5) μήνες μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών. . Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθεί ανά συμπράττοντα φορέα, ο εξής αριθμός ατόμων: 1. ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΚΕ.Π.ΚΑ.) ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ (12 ατομα) 2. Σύλλογο Γονέων - Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ (4 άτομα) 3. Σύνδεσμο Γραμμάτων και Τεχνών Ν. Κοζάνης (Ιστορικό- Λαογραφικό και Φυσικής Ιστορίας Μουσείο Ν. Κοζάνης) ( 8 άτομα) 4 ΔΗΜΟ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ. (65 άτομα) 5. Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία & Μη Κυβερνητική Οργάνωση «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ (20 άτομα) 6. ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΕΡΓΑΝΗ (15 άτομα)7. Περιφέρειακη Ενότητα Κοζάνης (80 άτομα) 8. Δήμος Κοζάνης (300 άτομα) Προϋποθέσεις Συμμετοχής να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή Αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως και 10.500,00 € το οικονομικό έτος 2010 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2009 έως 31-12-2009). Σύμφωνα με το άρθρο 89 του Ν. 3996/2011, η αμοιβή των προσώπων που θα απασχοληθούν στο πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας ορίζεται σε 25 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερη από 625 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως ειδικότητας και επαγγελματικής εξειδίκευσής τους. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην έξης διεύθυνση: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΧ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ , ΙΝΕ/Γ.Σ.Ε.Ε, ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ 24, Τ.Κ. 50100, ΚΟΖΑΝΗ, (υπόψη κας ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ) είτε αυτοπροσώπως στην παραπάνω διεύθυνση. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την πρόσκληση (για αναλυτική περιγραφή θέσεων, ειδικοτήτων, δικαιολογητικών, προϋποθέσεων συμμετοχής, κριτηρίων επιλογής), τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»: α) στα γραφεία του Δικαιούχου στην ανωτέρω διεύθυνση, β) στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (www.inegsee.gr) γ) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr) και δ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες, από 25/6/2012 έως 4/7/2012 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. (2461049780) ή στα Γραφεία του Δικαιούχου στην παραπάνω διεύθυνση. Ανάρτηση της προκήρυξης έχει γίνει στα δημοτικά καταστήματα των δήμων που υλοποιείται το πρόγραμμα, στα κτίρια των Συμπραττόντων Φορέων και στα ΚΠΑ του ΟΑΕΔ της Περιφέρειας 

 
04. Συμπράττων φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
Κωδικός θέσης
Ενέργεια
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
117
Αποψίλωση και καθαρισμός δασικών αγροτικών δρόμων καθώς και ζωνών πυροπροστασίας
ΠΕ ή ΤΕ Γεωπόνος
5 μήνες
3
118
Αποψίλωση και καθαρισμός δασικών αγροτικών δρόμων καθώς και ζωνών πυροπροστασίας
ΥΕ Εργάτες γενικών καθηκόντων
5 μήνες
10
119
Αποψίλωση και καθαρισμός δασικών αγροτικών δρόμων καθώς και ζωνών πυροπροστασίας
ΥΕ Φύλακας
5 μήνες
2
120
Αποψίλωση και καθαρισμός δασικών αγροτικών δρόμων καθώς και ζωνών πυροπροστασίας
ΠΕ ή ΤΕ Περιβαλλοντολόγος
5 μήνες
1
121
Παροχή κατ’ οίκον φροντίδων υγείας, κάλυψη βασικών ατομικών αναγκών  και διεκπεραίωσης διοικητικών υποθέσεων σε ηλικιωμένα, ΑΜΕΑ, κ.α. άτομα
ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Νοσηλευτές
5 μήνες
2
122
Παροχή κατ’ οίκον φροντίδων υγείας, κάλυψη βασικών ατομικών αναγκών  και διεκπεραίωσης διοικητικών υποθέσεων σε ηλικιωμένα, ΑΜΕΑ, κ.α. άτομα
ΠΕ ή ΤΕ
Κοινωνικοί Λειτουργοί
5 μήνες
2
123
Παροχή κατ’ οίκον φροντίδων υγείας, κάλυψη βασικών ατομικών αναγκών  και διεκπεραίωσης διοικητικών υποθέσεων σε ηλικιωμένα, ΑΜΕΑ, κ.α. άτομα
ΔΕ
Διοικητικοί Υπάλληλοι
5 μήνες
2
124
Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος. Καθαρισμός, συντήρηση και αποκατάσταση. Κατάρτιση σχεδίων αισθητικής αναβάθμισης κοινόχρηστων χώρων του δήμου.
ΔΕ
Διοικητικοί Υπάλληλοι
5 μήνες
3
125
Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος. Καθαρισμός, συντήρηση και αποκατάσταση. Κατάρτιση σχεδίων αισθητικής αναβάθμισης κοινόχρηστων χώρων του δήμου.
ΥΕ Εργάτες Οικοδομικών Εργασιών
5 μήνες
9
126
Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος. Καθαρισμός, συντήρηση και αποκατάσταση. Κατάρτιση σχεδίων αισθητικής αναβάθμισης κοινόχρηστων χώρων του δήμου.
ΥΕ Εργάτες πρασίνου
5 μήνες
10
127
Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος. Καθαρισμός, συντήρηση και αποκατάσταση. Κατάρτιση σχεδίων αισθητικής αναβάθμισης κοινόχρηστων χώρων του δήμου.
ΔΕ Υδραυλικοί
5 μήνες
3
128
Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος. Καθαρισμός, συντήρηση και αποκατάσταση. Κατάρτιση σχεδίων αισθητικής αναβάθμισης κοινόχρηστων χώρων του δήμου.
ΔΕ Ηλεκτρολόγοι
5 μήνες
2
129
Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος. Καθαρισμός, συντήρηση και αποκατάσταση. Κατάρτιση σχεδίων αισθητικής αναβάθμισης κοινόχρηστων χώρων του δήμου.
ΔΕ Χειριστές μηχανημάτων (JCB)

5 μήνες
1
130
Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος. Καθαρισμός, συντήρηση και αποκατάσταση. Κατάρτιση σχεδίων αισθητικής αναβάθμισης κοινόχρηστων χώρων του δήμου.
ΔΕ Χειριστές μηχανημάτων (ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ)
5 μήνες
1
131
Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος. Καθαρισμός, συντήρηση και αποκατάσταση. Κατάρτιση σχεδίων αισθητικής αναβάθμισης κοινόχρηστων χώρων του δήμου.
ΔΕ Οδηγοί
(Γ΄ Κατηγορίας)
5 μήνες
1
132
Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος. Καθαρισμός, συντήρηση και αποκατάσταση. Κατάρτιση σχεδίων αισθητικής αναβάθμισης κοινόχρηστων χώρων του δήμου.
ΔΕ Οδηγοί
(Δ΄ Κατηγορίας)
5 μήνες
1
133
Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος. Καθαρισμός, συντήρηση και αποκατάσταση. Κατάρτιση σχεδίων αισθητικής αναβάθμισης κοινόχρηστων χώρων του δήμου.
ΠΕ ή ΤΕ
Πληροφορικής
5 μήνες
1
134
Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος. Καθαρισμός, συντήρηση και αποκατάσταση. Κατάρτιση σχεδίων αισθητικής αναβάθμισης κοινόχρηστων χώρων του δήμου.
ΠΕ ή ΤΕ
Οικονομικού
5 μήνες
2
135
Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος. Καθαρισμός, συντήρηση και αποκατάσταση. Κατάρτιση σχεδίων αισθητικής αναβάθμισης κοινόχρηστων χώρων του δήμου.
ΤΕ ή ΔΕ
Δομικών έργων & Έργων Υποδομής
5 μήνες
2
136
Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος. Καθαρισμός, συντήρηση και αποκατάσταση. Κατάρτιση σχεδίων αισθητικής αναβάθμισης κοινόχρηστων χώρων του δήμου.
ΥΕ Φύλακες
5 μήνες
2
137
Μαζικός Αθλητισμός στο δήμο και λειτουργία βιβλιοθήκης -δημιουργία ομάδας βιβλίου
ΠΕ Γυμναστές
5 μήνες
4
138
Μαζικός Αθλητισμός στο δήμο και λειτουργία βιβλιοθήκης -δημιουργία ομάδας βιβλίου
ΠΕ Φιλόλογοι
5 μήνες
1
pdf ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’οικον»


 Απόσπασμα από το: http://kozanimedia.gr

Τι είναι το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» ;
Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που παρέχει κίνητρα στους πολίτες προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια και αυξάνοντας την αξία του. Ποιες κατοικίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν; Επιλέξιμες κατοικίες είναι το σύνολο των μονοκατοικιών, πολυκατοικιών και μεμονωμένων διαμερισμάτων που ικανοποιούν αποκλειστικά τα ακόλουθα κριτήρια: Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100Ε/τ.μ. Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση τη Δ. . Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό ιδιοκτησιών ανά πολίτη, ενώ στις πολυκατοικίες όσοι από τους ιδιοκτήτες δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν με ιδία κεφάλαια. Επίσης, εντάσσονται κενά διαμερίσματα που κατοικούνταν εντός των τελευταίων τριών ετών. Κατηγορία ωφελουμένου Α1 Α2 Β Ατομικό εισόδημα ΑΕ <12,000 Ε 12.000<ΑΕ<40.000 40.000<ΑΕ< 60.000 Οικογενειακό εισόδημα ΟΕ <20,000 Ε 20.000<ΟΕ<60.000 60.000<ΟΕ< 80.000 Κίνητρο 70%επιχορηγηση 30% άτοκο δάνειο επιδότηση επιτοκιου100%εως 31.12.2015 35% επιχορήγηση 65% άτοκο δάνειο επιδότηση επιτοκίου 100%έως 31.12.2015 15% επιχορήγηση 85%ατοκο δάνειο επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12. 2015 Προβλέπεται δυνατότητα λήψης 4/5/6ετους δανείου, με ή χωρίς εγγυητή, χωρίς προσημείωση ακινήτου, δυνατότητα άμεσης αποπληρωμής του δανείου χωρίς επιβαρύνσεις, καθώς και εξόφληση των προμηθευτών/αναδόχων μέσω της τράπεζας χωρίς την εμπλοκή του πολίτη. Με την υπαγωγή στο πρόγραμμα παρέχεται προκαταβολή 40% του προϋπολογισμού της αίτησης . Για την ένταξη στο Πρόγραμμα απαιτείται η διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων (πριν και μετά τις παρεμβάσεις ), το κόστος των οποίων καλύπτεται κατά 100% από το Πρόγραμμα, μετά την επιτυχή υλοποίηση του έργου. Επιπλέον, καλύπτεται δαπάνη για αμοιβή συμβούλου έργου, έως 250 Ε χωρίς ΦΠΑ. Για ποιες εργασίες μπορώ να χρηματοδοτηθώ; Η εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται από τις παρεμβάσεις του προγράμματος πρέπει να αντιστοιχεί σε αναβάθμιση μιας ενεργειακής κατηγορίας ή στο 30%της ενεργειακής κατανάλωσης του κτιρίου της αναφοράς. Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις αφορούν σε : Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος /στέγης και της πιλοτής (συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες εργασίες όπως αποξηλώσεις και αποκομιδή, επεμβάσεις στη στέγη π.χ αντικατάσταση κεραμιδιών, κ.λ.π.). Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης (συμπ. εξώπορτα κτιρίου, κουφώματα κλιμακοστασίου, παντζούρια, ρολά, τέντες , κ.λ.π.). Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης (συμπ. Αντικατάσταση εξοπλισμού του λεβητοστασίου και του δικτύου διανομής, τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα, συστήματα ελέγχου και αυτονομίας θέρμανσης κ.λ.π.) . Για την υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν απαιτείται αδειοδότηση, ούτε καν έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, εκτός πολύ ειδικών περιπτώσεων. Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων , συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15.000 Ε ανά ιδιοκτησία. Π.χ ένας πολίτης με οικογενειακό εισόδημα 35.000 Ε για εργασίες προϋπολογισμού 10.000 Ε , συνάπτει 5ετές δάνειο τον Ιούνιο του2012 ύψους 6.500 Ε και λαμβάνει επιχορήγηση το υπόλοιπο ποσό 3.500 Ε. Η δόση του δανείου του είναι περίπου 110 Ε , ενώ οι τόκοι που θα επιβαρυνθεί για την περίοδο 1/1/2016- 1/7/2016 είναι περίπου 80 Ε. επιπλέον, του καλύπτεται το κόστος που πληρώνει για την ενεργειακή επιθεώρηση και αμείβεται ο σύμβουλος του έργου του. Βήματα για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα 1.Προεγκριση δανείου (υποκατάστημα τράπεζας )- πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση. 2.Υποβολη αίτησης και δικαιολογητικών. 3.Υπαγωγή αίτησης ενδιαφερόμενου- υπογραφή δανειακής Σύμβασης – εκταμίευση προκαταβολής. 4.Υλοποιηση παρεμβάσεων – δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση 5.Προσκομιση δικαιολογητικών – εκταμίευση λοιπού δανείου και επιχορήγησης . Η ένταξη στο πρόγραμμα είναι μια συνεχής διαδικασία έως την εξάντληση των πόρων ανά περιφέρεια. Έως σήμερα, έχουν υπαχθεί πάνω από 10.000 πολίτες. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του αρμόδιου Υπουργείου http://exoikonomisi.ypeka.gr ή στο τηλ.210/9797400.Διαβάστε περισσότερα